Privacy policy consent

Back to main page


This section is not translated into English yet. Thank you for understanding.


Detailní zásady o zpracování osobních údajů najdeš zde.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i s dalšími příslušnými právními předpisy ČR, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „OÚ“) správcem, tedy

firmou Hory.app s.r.o. IČO: 09504800, se sídlem Žitavská 133/59, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 45869 (dále jen „Správce“),

v rozsahu údajů mnou nahraných fotografií, a to ať již profilových či jiných, na webové stránce https://hory.app/ v souvislosti s registrací mé osoby na dané stránce provozované Správcem („Účel“). OÚ jsou kategorie identifikační a ostatní.

V souvislosti s uděleným souhlasem se zpracováním OÚ činím tato prohlášení:

Souhlasím s tím, aby Správce zpracovával a využil v souladu s Účelem uvedené osobní údaje a s těmito OÚ nakládal v rámci zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy a níže uvedeným prohlášením.

Správce mě informoval, že OÚ jsou zpracovávány výlučně pro uvedený Účel, a to na základě mého souhlasu. Dále pak souhlasím s tím, aby OÚ byly v případě nutnosti poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, přičemž Správce mě informoval, že mám právo požadovat informaci, kterým zpracovatelům byly mé OÚ poskytnuty v rámci jejich dalšího zpracování a další informace s tím související.

Správce mě informoval, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou a dané situaci přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od smazání profilu na internetové adrese https://hory.app/

v souvislosti s ochranou případných nároků Správce. Správce mě informoval, že mám právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ, které jsem mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním žádosti na adresu sídla Správce, že mohu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k profilování OÚ. Správce mi sdělil, že mám právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány.

Správce mi sdělil, že mám právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže odvolám souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesu námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce mě výslovně upozornil, že mám právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se mě týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále mám právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se mě týkají, pro marketingové účely. Správce mě upozornil, že mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro mě má právní účinky nebo se mě významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce mi poskytl veškeré informace a údaje potřebné k tomu, aby tento souhlas byl udělen informovaně a konkrétně.

Tento souhlas činím svobodně, pro konkrétní účel a v konkrétním rozsahu, při plné informovanosti o všech mých právech ze zpracování osobních údajů plynoucích, s tím, že jsem si vědom skutečnosti, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Back to main page